52 កងទ័ព

Ordu Boztepe Cable Car የገና ሰአት ገና እስከ 01.00 ይከፈታል

ኦርዱ Boztepe Ropeway የአዲስ ዓመት ዋዜማ እስከ 01.00 ድረስ ክፍት ነው-የኦርዱ ሜትሮፖሊታን ማዘጋጃ ቤት ለኒው ዓመት ዋዜማ ገመድ የሥራ የስራ ሰዓቶች አደራጁ ፡፡ ወደ ቦዝቴፔ ቱሪስት አውራጃ ለአዲሱ ዓመት ዋዜማ የ 01.00 ጦር ሠራዊት መጓጓዣ ክፍት ነው [ተጨማሪ ...]

የከተማ ውስጥ የባቡር ሀዲድ ዘዴዎች

በባቡር ሐዲድ ላይ ስለ አደጋ-አስፈሪ ተልዕኮዎች ደንቦች

የባቡር ሐዲድ ወሳኝ ወሳኝ ተግባራት ደንብ ታትሟል-የ 31 ዲሴምበር 2016 የተሻሻለው ኦፊሴላዊ ጋዜጣ ፣ የባቡር ሐዲድ ስልጠና እና ምርመራ ማዕከል ደንብ ፣ የባቡር ሐዲድ ወሳኝ ወሳኝ ግዴታዎች ደንብ ፣ የባቡር ማጂኒስትሪ ደንብ ታትሟል ፡፡ [ተጨማሪ ...]