52 កងទ័ព

Ordu Boztepe Documentary (ቪዲዮ)

Ordu Boztepe ከኬብል መኪና ጋር: በከተማው ውስጥ በኦዶድ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ውይይት የተደረገበት የኬብል መኪና, ወደ 90 ኪ.ሜትር ከፍ ያለ ቦታ ያለው ቦዝቴፒ አገልግሎት እንዲሰጥ ተደርጎ የነበረው የኬብል መኪና አገልግሎት ይሰጥ ነበር. ጠቅላላ 500 ቢን 2 ገመድ [ተጨማሪ ...]